Groepen 3-4-5

De middenbouw bestaat dit jaar uit drie groepen 3, 4 en 5.

Wat doen we in de middenbouw?

Rekenen en wiskunde:

Onze methode Alles Telt is een realistische rekenmethode, die werkt vanuit herkenbare situaties (contexten). De lessen bestaan afwisselend uit een leerkrachtgebonden les en een ‘zelfstandig werken’ les. Na vier lessen wordt de stof herhaald en verder geoefend. Door middel van open of dichte rondjes geeft de methode de moeilijkheidsgraad van de sommen aan. Voor meer informatie over het rekenonderwijs in groep 3, groep 4, groep 5

Lezen in groep 3:

We maken gebruik van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Dit is een aanvankelijk lees-taalmethode waarmee we de kinderen leren lezen en spellen.
De methode speelt goed in op verschillen tussen kinderen. We werken met verschillende niveaugroepen: de ster-aanpak, de maan-aanpak en de zon-aanpak.

Om de twee/drie weken evalueren we de kern. We bekijken per leerling welke aanpak het meest passend is bij de leesontwikkeling.

De tweede helft van het jaar starten we met duo- en tutorlezen. Hierbij lezen de kinderen met een maatje uit hun eigen groep of een tutor uit een bovenbouwgroep 2x 20 minuten in de week. Voor kinderen in de aanvankelijke leesontwikkeling is het prettig om thuis ook elke dag 5 á 10 minuten te lezen. In de bibliotheek zijn ook ‘samenleesboeken’ te leen. Hierin staat een verhaal met op de ene bladzijde een voorleestekst voor de ouder en op de andere een tekst die kinderen van groep 3 zelf kunnen lezen.

Lezen in groep 4:

In groep 4 moet veel aandacht besteed worden aan het voortgezet technisch lezen. Om het technisch lezen en het plezier in het lezen te verbeteren werken we met de methode Estafette. Tijdens vrije leesmomenten kunnen de kinderen een boek kiezen uit de klassenbibliotheek of de bibliotheek op de gang. Eén keer per 2 weken lezen de kinderen in duo’s.

Lezen in groep 5:

We geven tijdens onze lessen aandacht aan verschillende vormen van lezen:
• Stillezen: echt stillezen in een zelfgekozen boek uit de klassenbibliotheek;
• Duolezen: lezen met een leesmaatje in de klas op hun eigen niveau uit AVI boeken;
• Klassikaal lezen: dit gebeurt met name tijdens de zaakvakken;
• Speciale leesbegeleiding: zwakke lezers krijgen twee keer per week een half uur in een klein groepje extra begeleiding bij het technisch lezen.

Taal:

Vanaf groep 4 werken we met de taalmethode Staal. Het taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Staal heeft een aparte spellingleergang voor groep 4 t/m 8. Alle aangeboden woorden vallen in een spellingcategorie. De categorieën die aan bod komen, hangen in het lokaal en mogen ook als hulp gebruikt worden. Elke dag is er een woorddictee. Na vier oefenweken komt er een toetsdictee.

Begrijpend Lezen:


Vanaf groep 4 werken we met Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Soms zijn de opdrachten op papier en soms op de computer. Vaak moeten ze samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren.

Aardrijkskunde en biologie in groep 5:


Voor deze vakken maken we gebruik van de volledig digitale methodes van Blink: Grenzeloos, de aarde verkennen met prachtige filmpjes en actuele informatie en Binnenstebuiten, waarin niet alleen flora en fauna, maar ook wetenschappelijke onderwerpen aan bod komen.

Schrijven:

Voor schrijven gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan bij ‘Veilig Leren Lezen’. De kinderen beginnen direct in groep 3 met het aanleren van de schrijfletters. In de laatste paar maanden van groep 3 wordt het verbonden schrift aangeleerd. Na de meivakantie van groep 3, maken we een start om met vulpen te schrijven. Hierbij kijken we nadrukkelijk of de kinderen hieraan toe zijn. Kinderen die een zwakkere motoriek hebben kunnen in aanmerking komen voor een stabilopen. De pennen krijgen de kinderen van school. Gaat de pen stuk door onzorgvuldig gebruik dan kan er voor €3,- een nieuwe pen van school worden aangeschaft.

Gym, muziek en handvaardigheid:

Voor deze vakken hebben we vakdocenten in huis. Alle gymnastieklessen, per groep twee keer per week drie kwartier, worden door de vakdocenten gegeven. De muziek en handvaardigheid lessen worden zo nu en dan door de vakdocent gegeven. In de tussengelegen tijd worden de lessen door de eigen docent verzorgd.

Presentaties:

Tijdens het schooljaar houden onze leerlingen verschillende presentaties. Dat kan een boekbespreking of een spreekbeurt zijn.