Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen de Oranje Nassau School heeft de directie voor bepaalde zaken op schoolniveau overleg met de medezeggenschapsraad (MR) en met de oudervereniging. De MR bestaat uit vier ouders en vier leden van het team. De MR probeert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school te bevorderen. Het medezeggenschapsreglement ligt in de school ter inzage voor belangstellenden. De MR is bereikbaar voor ouders die beleidszaken wensen te bespreken of bepaalde kwesties over school wensen aan te kaarten bij de MR via het mailadres mr@onsschool.nl
Namens de ouders:
Ward Wijndelts (voorzitter), Lisette Bloemsma, Evelien Brouwer, Laurens Koelewijn

Namens de leerkrachten:
Sandra Laurenssen
Juliette Schaar
Leon Ploem
Valeska Wolfs

2020-2021

2022-2023


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die de stichting Meer Primair aangaan (de MR richt zich op het beleid op schoolniveau).