Nieuwe ouders

Algemene uitgangspunten

Per groep streven wij ernaar niet meer dan 28 leerlingen te plaatsen. Door doublure, versnellen of terugkeer van leerlingen die eerder op de ONS hebben gezeten, kan incidenteel het aantal van 28 worden overschreden.

Procedure vierjarigen

Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf de geboorte tot uiterlijk 1 januari voorafgaande aan het schooljaar dat ze gaan starten. U kunt een afspraak maken voor een individueel kennismakingsgesprek door contact op te nemen via telefoonnummer: 0031-20-4491111. Tijdens dit gesprek ontvangt u, indien gewenst, een aanmeldingsformulier.
Voor plaatsing van uw kind hanteren wij op onze school een vaste volgorde:
1. Kinderen waarvan broertje(s) en/of zusje(s) al op de ONS zitten, mits ingeschreven vóór 1 januari voorafgaande aan het schooljaar dat ze gaan starten.
2. Kinderen uit Badhoevedorp/Lijnden, hierbij wordt gelet op de volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.
3. Kinderen uit Amsterdam, hierbij wordt gelet op de volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.
De directie beslist in de maand februari voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt of plaatsing van uw kind(eren) mogelijk is.

‘Zij-instromers’

Zij-instromers zijn schoolgaande kinderen die van een andere school komen. Zij zullen- mits de maximale groepsgrootte nog niet bereikt is – getoetst worden. Tevens wordt contact opgenomen met de leerkracht of intern begeleider van de school waar het betreffende kind vandaan komt. De toetsresultaten en informatie van de school van herkomst worden besproken in een commissie bestaande uit de directie en intern begeleider. Deze commissie neemt vervolgens het besluit of het kind al dan niet geplaatst wordt. Daarbij zal onderstaand protocol als leidraad dienen.
Protocol overgang tussen basisscholen
Een tussentijdse wisseling van uw kind naar een andere school is mogelijk bij een verhuizing of wanneer er onvrede bestaat over de huidige school. Omwille van zorgvuldigheid hebben de scholen in de Haarlemmermeer voor het laatste punt de volgende afspraken gemaakt:
– Als u belt voor informatie in verband met een wens tot overplaatsing controleren wij eerst of er ruimte is.
– De huidige school wordt vervolgens op de hoogte gebracht van uw verzoek en de reden van vertrek.
– Tussentijdse wisseling van school vindt slechts plaats wanneer er sprake is van verstoorde verhoudingen dan wel dat het onderwijsaanbod voor betreffende leerling niet toereikend is.
– De beslissing tot plaatsing ligt bij de directie, na overeenstemming met de directie van de school van herkomst.
– Het wisselen van school vindt niet plaats in de eerste en laatste acht weken van het schooljaar
– In alle gevallen vindt uitwisseling van leerling-gegevens plaats zoals het leerling-dossier en het onderwijskundig rapport. De intern begeleiders van de scholen zijn contactpersonen. Scholen zijn altijd verplicht een onderwijskundig rapport van het kind voor de nieuwe school mee te geven.

Toelating, schorsing en verwijdering

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij toelating niet een automatisme is, bijvoorbeeld wanneer een leerling met een handicap wordt aangemeld. Daarnaast kan het voorkomen dat er omstandigheden zijn waarbij het niet langer gewenst is dat een leerling op onze school les krijgt. Over deze bijzondere situaties is binnen Stichting Meer Primair beleid geformuleerd dat op school ter inzage ligt.

Wennen nieuwe kinderen

Om aan school te wennen mogen kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden, in overleg met de desbetreffende leerkracht, komen kennismaken. Over deze zogenaamde ‘wendagen’ neemt de leerkracht van het kind een aantal weken voor de vierde verjaardag contact op met de ouders over geschikte dagdelen. Daarna wordt de leerling enige weken voor zijn/haar vierde verjaardag verwelkomd door middel van een ansichtkaart, die door de leerkracht wordt toegestuurd. Op de kaart staat de datum van de eerste ‘wendag’ vermeld. Zij-instromers komen in principe altijd na de zomervakantie op school, een enkele keer wordt een uitzondering gemaakt bij verhuizingen middenin een schooljaar. Zij-instromers die in groep 3 komen, mogen voor de zomervakantie in hun toekomstige groep kijken (dit is in dezelfde week dat ook de kleuters van de Oranje Nassau School in hun nieuwe groep en bij hun nieuwe leerkracht gaan wennen, zie kalender). Voor zij-instromers die in andere groepen instromen, kan op verzoek van de ouders een afspraak voor een wendag worden gemaakt.
Bent u geïnteresseerd in onze school, neem dan vrijblijvend contact op via tel: 020-4491111