Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging van Oranje Nassau school is de formele organisatie die op de school de samenwerking tussen de ouders, de directie en de leerkrachten bevordert. Iedere ouder is lid van die vereniging – tenzij nadrukkelijk te kennen is gegeven geen lid te willen zijn – en heeft gelijke zeggenschap binnen de algemene ledenvergadering van de vereniging. De oudervereniging faciliteert de activiteiten van de evenementencommissie, legt jaarlijks financiële verantwoording af over de uitgaven van de ouderbijdragen en bepaalt samen met de ouders de hoogte van de ouderbijdrage.
voorzitter: Sander Stomph
secretaris: vacature
penningmeester: Garvin Hollingsworth
Lisette bloemsma en Stefan van Gestel zijn tijdelijk waarnemend algemeen lid

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging
Afschrift oprichtingsacte oudervereniging

2018-2019:

Begroting 2018
Staat baten en lasten
Notulen OUVER 02-10-2018
ALV ONS 27-11-2018A
Algemene Ledenvergadering 27.11.2018
Notulen ALV Oudervereniging ONS 18.12.2018
Concept begroting 2019-2020

2019-2020:

begroting 19_20
Kascontrole 4-9-2019
Jaarrekening 18_19
Kandidaten Bestuur
notulen 29 okt 2019

2021-2022

2022-2023